Slatki koren (Glycyrrhiza glabra L.) (koren) – Preparat 9
Apiterapija

Slatki koren (Glycyrrhiza glabra L.) (koren) – Preparat 9