Slatki koren (Glycyrrhiza glabra L.) (nadzemni deo) – Preparat 9
Apiterapija

Slatki koren (Glycyrrhiza glabra L.) (nadzemni deo) – Preparat 9